Friday, July 20, 2012

فيديو مظاهرة يوم الجمعة 20 يوليو 2012 بمحافظة صعدة

"Ï. ÃÍãÏ ÇáÔÇãí" <mmm11hhh10@gmail.com>,"íÍíì ÚÑåÈ - ãÑÇÓá ÇáæßÇáÉ ÇáÃæÑæÈíÉ Ýí Çáíãä" <yahya.arhab@gmail.com>,"ÃÍãÏ ÇáãÎÊÝí - ãÑÇÓá ÇáÚÇáã ÕÚÏÉ" <ahmaddabbas2008@gmail.com>,"ÕÍíÝÉ ÇáÃãÉ" <alommahnews@gmail.com>,"ÌãÇá ÍíÏÑ - ÞäÇÉ ÇáÓÇÍÇÊ" <gamal-alhomedy@hotmail.com>,"ÚÇÏá ÇáÓíÇÛí - íãäÇÊ" <a.syaghi@gmail.com>,"ÓãíÑ ÇáíæÓÝí ÑÆíÓ ÊÍÑíÑ ÕÍíÝÉ ÇáÌãåæÑíÉ" <sameer.alyosofi@gmail.com>, "ÃÍãÏ ãÍãÏ Âá ÑíÍ - äÇÔØ ÓÚæÏí - ÔÈßÉ ÇáÊÛííÑ" <altaghyir.com@gmail.com>,"ÇáÒÈíÑí ÇáãÞÈæá ãÑÇÓá ãæÞÚ izsam" <alzubairy1987@gmail.com>,"äÔæÇä äíæÒ" <mustafaalhosam@gmail.com>,"ãÑÇÓá ÞäÇÉ ÝÑÇäÓ 24" <alsunwi@yahoo.com>,"ãáÊÞì ÇáÔÈÇÈ" <vision.obser@gmail.com>,"ãæÞÚ ãÍíØ - ãÕÑ" <editor@moheet.com>,"ãæÞÚ íæ Èí Çí" <mideastsales@upi.com>, "ÞäÇÉ ÇáãÓíÑÉ" <news@almasirah.tv>,"ÏäíÇ ÇáæØä" <donia.alwatan@gmail.com>,"ÝÇØãÉ ÇáÎäÓÇ" <fatimaalkhansa@gmail.com>,"Úáí ÇáÚãÇÏ" <ali_al_imad@yahoo.com>,"ÚÈÏ Çááå ÅÓãÇÚíá ÇáÍæËí - ÇáãÍÇÈÔÉ" <alhothi@gmail.com>,"ÅÈÑÇåíã ÇáæÇÏÚí - ÇáÕãæÏ - ÕÍíÝÉ ÇáËæÑÉ" <brhom01@gmail.com>,"Ï.ãÍãÏ ÇáÞÇÖí - ãÑÇÓá ÕÍÝí áæÓÇÆá ÅÚáÇã ÕÍÝíÉ" <mhalqadhi@gmail.com>,"ÍãÏÇä ÑÍÈí - ÕÍíÝÉ ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ" <hamdan330@gmail.com>,"ÚÈÏå ÇáÌÑÇÏí" <algaradi2080@yahoo.com>,"åÈÉ ÓÇáã - ÌÑíÏÉ ÑæÒ ÇáíæÓÝ ÇáíæãíÉ" <koojo2010@yahoo.com>,"ãæÞÚ 3" <bashier_yemen@yahoo.com>, "ãæÞÚ 2" <shark10_10@yahoo.com>,"ãæÞÚ 1" <shabalsami@hotmail.com>,"äíæÒ íãä" <sattar600@gmail.com>,"ÇÈæ ãÍãÏ ÇáÍæËí" <abo.m.n8@gmail.com>,"ÇáÃÓÊÇÐ ÕÇáÍ åÈÑå" <aborjaee@gmail.com>,"ÇáÃÓÊÇÐ ÍÓíä ÇáÚÒí" <badr6633@gmail.com>,"ÔÈßÉ ÇáãäÈÑ" <ansaruallah@hotmail.com>,"ÎÇáÏ ÇáÔíÈÇäí - ãÑÇÓá ÇáÃäÈÇÁ" <alnagm98@gmail.com>,"ÑÇÏíæ ØåÑÇä" <radiohadi@gmail.com>,"ãÍãÏ ÇáÍãÑÇä" <info@alwanme.com>,"ÝÇÑÓ ÇáÍãíÑí - ãÑÇÓá æßÇáÉ ÇáÃäÈÇÁ ÇáÕíäíÉ ÔíäÎæÇ" <faresamh@gmail.com>,"äÇÕÑ ãÍãÏ ÇáÌåÑÇäí" <dmdwywy@yahoo.com>,"ãÍãÏ ÇáÏæáÉ" <withstand2010@gmail.com>,"ÚÈÇÓ ãÞÏÇÏ - äÇÔØ ÍÞæÞí áÈäÇäí" <mokdad.abbas@gmail.com>,"ãÍãÏ ãÞÏÇÏ - äÇÔØ ÍÞæÞí áÈäÇäí" <m_ali_mokdad@hotmail.com>,"ÇáÓíÏ Úáí ãÍãÏ ÍÓíä ÝÖá Çááå" <s.alifadlallah@gmail.com>,"áÞãÇä Óáíã - áÈäÇä" <lokmanslim@gmail.com>,"ÔÈßÉ ÓÑíÇ ÈÑÓ ÇáÇÎÈÇÑíÉ" <syriapress.org@gmail.com>,"ÒíÏ ÇáÏÑæíÔ" <alderwishzaid@yahoo.com>,"ÕÝÍÉ äÇÕÑ ÞäÏíá" <tahrir.topnews@live.com>,"ãÌáÉ ÇáÍÞíÞÉ" <ansaruallah66@gmail.com>,"ÇáÊæÚíÉ ÇáËæÑíÉ" <abjad2011@gmail.com>,"ãÍãÏ ÃÈæ ÇáÍÓä" <ansaruallah2@gmail.com>,"ÕÍíÝÉ ÇáÞÖíÉ-ÚÏä" <alsed2010@gmail.com>, "äÇÔØ " <world-bird@hotmail.com>,"ÍÇãÏ ÇáÈÎíÊí" <standnewspaper@gmail.com>,"ÞäÇÉ ÇáãäÇÑ" <media@manartv.com.lb>,"ÓãíÑ ÇÍãÏ ÇáäãÑí - ãÑÇÓá ÇáÌÒíÑÉ" <alnamris@aljazeera.net>,"ãÏíÑ ÕÝÍÉ ÃÎÈÇÑ ÇáÕãæÏ" <r.fromyemen@gmail.com>,"ÇÈæ íÍíì ÇáÚÌÑí" <abuyahia4@gmail.com>,"ßÇãá ÇáãÚãÑí - ãÑÇÓá ÞäÇÉ ÇáßæËÑ" <mamarikr@gmail.com>,"ãä ÇÈæ ÕáÇÍ" <kabsh1968@yahoo.com>,"ÕÍíÝÉ ÓæíÏíÉ - ÃÈæ ÕáÇÍ" <mw_ced@yahoo.se>,"ÇáãÍÇãí ãÍãÏ Úáí ÚáÇæ - ÑÆíÓ ÑÇÈØÉ ÇáãÚæäÉ ÇáÅäÓÇäíÉ" <moh_alao@yahoo.com>,"ÚÈÏ ÇáÞÏæÓ ÇáÍæËí - ãÑÇÓá ÕÍÝ " <abdalqdos77@gmail.com>,"ãÄíÏ" <almuaiadhussin@gmail.com>,"ÒßÑíÇ - ãæÞÚ ÃäÕÇÑ Çááå" <ansaruallah1@gmail.com>,"ÕÍíÝÉ ÇáÃæáì - ãÍãÏ ÚÇíÔ" <aloulay@gmail.com>,"ßÔÝ ÇáÍÞÇÆÞ" <kashfalhaq@gmail.com>,"Úáí ÓÚíÏ - íãä ÊÇíãÒ" <alisaeed.yt@gmail.com>,"ãÑÇÓá ÞäÇÉ Óåíá" <alsamy77@gmail.com>,"ãÑÇÓá ÇáÇÊÍÇÏ" <aq1980@gmail.com>,"ÞäÇÉ ÈÑíÓ Êí Ýí" <info@presstv.ir>,"ãÑÇÓáæä ÈáÇ ÍÏæÏ" <rsf@rsf.org>,"ÞäÇÉ ÇáÌÒíÑÉ 2" <training@aljazeera.net>,"ÞäÇÉ ÇáÌÒíÑÉ1" <newsletter@aljazeera.net>,"ÞäÇÉ ÇáÇÊÌÇå" <relations@aletejahtv.com>,"ÞäÇÉ ÇáÅÊÌÇå" <info@aletejahtv.com>,"ÇáÕãÇÏ" <abualfadl2@gmail.com>,"ÇÍãÏ ÇáÔáÝí - ÇáÌÒíÑÉ" <ashalfia@aljazeera.net>,"ÊÇíãÒ ÇáÃãÑíßíÉ" <kasinof@gmail.com>,"ÅÏÇÑÉ ÇáãÑÇÓáíä - ÞäÇÉ Óåíá" <foudsharha@hotmail.com>,"ÚÈÏ Çááå ÛÑÇÈ - ãÑÇÓá Èí Èí Óí" <gorabyemen@gmail.com>,"ÍÓÈ ÇáØáÈ" <butterfly_0q0@live.com>,"ÛÑÝÉ ÇáÃÎÈÇÑ - ÞäÇÉ ÇáÚÇáã" <alalamchannel@gmail.com>,"ÞäÇÉ ÇáÚÇáã ÑÆíÓí" <press@alalam.ir>,"ÊÇÈÚ ááÚÇáã" <topnews2000@yahoo.com>,"ãÍãÏ ÕÇáÍ ÇáÈÎíÊí" <abodhma@gmail.com>,"ãÞÇáÇÊ" <ageela63@gmail.com>,"ÌãÇäÉ ÝÑÍÇÊ - ÞäÇÉ ÇáÚÇáã - ÇáÃÎÈÇÑ ÇááÈäÇäÈÉ" <farhat_joumana@hotmail.com>,"ÃÈæ íæäÓ ." <abozin11@gmail.com>,"ÕÇáÍ åÈÑÉ" <habrah1@gmail.com>,"ÞäÇÉ ÇáÈí Èí Óí" <hasad@bbc.co.uk>,"ÇáÚÑÈ ÇæäáÇíä" <editor@alarab.co.uk>,"ÖíÝ Çááå ÇáÔÇãí" <dhalshamy@gmail.com>,"ÞäÇÉ ÇáÚÇáã 1" <info@alalam.ir>,"ÞäÇÉ ÇáÚÇáã 3" <zahwe_76@hotmail.com>,"ÞäÇÉ ÇáÚÇáã" <interview@alalam.ir>,"ÞäÇÉ ÇáÚÇáã 1" <bmwbmw2003@hotmail.com>,"äÇÔØ Ýí ãÌÇáÓ Âá ãÍãÏ- ÝíÓ Èæß" <yemen_war@yahoo.com>,"ÃÈæåÇÔã -ÃÈæ ÇáÚÒ" <gded2010@gmail.com>,"ÇÎæÇä ÐãÇÑ" <alsiraji@yahoo.com>," æáíÏ - ãæÞÚ ÃäÕÇÑ Çááå" <ansaruallah3@gmail.com>,"ÕÇÍÈ ãÍãÏ" <geehadm@gmail.com>,"ÃÈæ ÅíËÇÑ" <darawanye@yahoo.com>,"ÇÈæ ØÇåÑ" <zahra197914@yahoo.com>,"ÕÏíÞ ãä ÊÑßíÇ" <israhaber@gmail.com>,"ÓáÇã Çáíãä" <slamalyemen@gmail.com>,"ÚãÇÑ" <yemeni1@ymail.com>,"ÇáÌÒíÑÉ ãÊÇÈÚ" <mubasher@aljazeera.net>,"ãí æáÔ - ãäÊÌÉ Ýí ÇáÌÒíÑÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ" <may.welsh@aljazeera.net>,"ÚáÇÁ Èíæãí - ÇáÌÒíÑÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ" <Alaa.Bayoumi@aljazeera.net>,"ÚãÑ ÕÇáÍ - ÞäÇÉ ÇáÌÒíÑÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ" <Omar.Alsaleh@aljazeera.net>,"ÝÑíÏÇ ÊæãíÉ - ãÍÑÑÉ ÞÓã ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ - ÇáÌÒíÑÉ" <frida.toumieh@aljazeera.net>,"ÓßÑÊíÑ ÇáÌÒíÑÉ äÊ" <aljaloodym@aljazeera.net>,"ãÑÇÓá ÇáÌÒíÑÉ - ÃÍãÏ ÇáÔáÝí" <ashalfi@yahoo.com>,"ÇáÌÒíÑÉ" <ali.ghamdan@aljazeera.net>,"a" <moussaj@aljazeera.net>,"ÇáÌÒíÑÉ" <opp@aljazeera.net>,"Ãíãä ÇáÚäÓí íÚãá Ýí ÞäÇÉ ÇáÈí Èí Óí" <anwaryem@hotmail.co.uk>,"ÞäÇÉ ÇáãÓÊÞÈá" <contactus@almustaqbal.com.lb>,"ÃÍãÏ ãäÕæÑ - ÇáÌÒíÑÉ" <ahmedmansour@aljazeera.net>,"ÞäÇÉ ÇáÇÊÌÇå" <info@aletejahtv.com>, "ãÍãÏ åÇÔã" <mdmh496@gmail.com>,"åÇÔã Ãåá ÈÑÇ- ãÑÇÓá ÇáÌÒíÑÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ" <hashemahelbarra@hotmail.com>,"ãÑÇÓá ÞäÇÉ ÇáãÔÑÞ- åÇÔã ÔÑÝ ÇáÏíä" <hashemsanaa@yahoo.com>,"ÞäÇÉ ÇáãäÇÑ" <info@manartv.com.lb>,"ÍÓíä ÇáäÚíãí - ÞäÇÉ Óí Çä Çä" <husseinhr.cnn@gmail.com>,"ÞäÇÉ ÈÑÓ Êí Ýí ÇáÅíÑÇäíÉ" <newsroom@presstv.ir>,"ÞäÇÉ ÇáÝíÍÇÁ 2" <karimbadir@hotmail.com >,"ÞäÇÉ ÇáÓæãÑíÉ" <alsamaraiy@planet.nl>,"ÇáãßÊÈ ÇáÇÚáÇãí 2" <mailofsadah2@gmail.com>,"ÓÌÇÏ ÇÓáÇãíÇä - ãÑÇÓá æßÇáÉ ÝÇÑÓ ááÃäÈÇÁ ØåÑÇä" <sjd68epais@gmail.com>,"ÎÇáÏ ÚÈÏ ÇáåÇÏí" <khaledd7@gmail.com>,"ÍÓä ÒíÏ" <saadsallh@yahoo.com>,"ÚãÑ ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ÛäÏæÑ- ÑÆíÓ ÇááÞÇÁ ÇáÅÓáÇãí ÇáæÍÏæí" <info@allika.org>,"Ìíä äæÝÇß" <gavsrule@aol.com>,"ãæÞÚ ÔÈßÉ ÚÏä ÇáÇÎÈÇÑíÉ" <aden.1994@hotmail.com>,"ÇáãÄÊãÑ ÇáäÇÕÑí ÇáÚÇã" <genidy442@hotmail.com>,"ÞäÇÉ ÃÒãÇä" <info@azzaman.com>,"Ï ÍÓä ÇáÚÑÈí Çí Çä Çä" <hsousi33@hotmail.com>,"ÇáÇÓÊÇÐ íÇÓÑ Ýí ÞäÇÉ ÇáÇí Çä Çä" <yachwr@hotmail.co.uk>,"ÃÍãÏ ÓíÝ ÍÇÔÏ" <saifff08@yahoo.com>,"ÚÈÏå ÚÇíÔ - ÇáÌÒíÑÉ" <al_aish@hotmail.com>,"ãÍãÏ ÇáÍÓäí - ÇáÊÛííÑ" <hasson01@gmail.com>,"ÇáÑÇíÉ ÇáÈÚËíÉ" <alrayah56@hotmail.com>,"ÇáÌÒíÑÉ" <benguennak@aljazeera.net>,"ãÏíÑ ÞäÇÉ ÚÏä" <nasserzir@hotmail.com>,"ÊÇÈÚ ÞäÇÉ ÚÏä" <taj4aden@hotmail.com>,"ãÑÇÓá ÕÍíÝÉ Çáíæã ÇáÓÚæÏíÉ" <saqr770@gmail.com>,"ÇáÌÒíÑÉ" <kasimf@aljazeera.net>,"ÞäÇÉ ÚÏä æãæÇÞÚåÇ" <dryousefkaled@yahoo.co.uk>,"æåíÈ ÇáäÕÇÑí - ãÑÇÓá ÇáÚÑÈ ÇáÞØÑíÉ" <nosari555@hotmail.com>,"ÇáãÔÑÞ ÇáÚÑÈí" <almashreq.alarabi@googlemail.com>,"ÕÍíÝÉ ÇáÚÑÇÞ ÇáÇáßÊÑæäíÉ" <iraqcnt9@gmail.com>,"ÅÐÇÚÉ æÑÇÏíæ ãæäÊ ßÇÑáæ" <djoudiae@yahoo.fr>,"ÕÍíÝÉ ÝáÓØíä ÇáíæãíÉ- ÍãÇÓ - æÑÞíÉ" <adv@felesteen.ps>,"ãÑæÇä - ãÑÇÓá ÇáÍÑÉ" <gmyemen@gmail.com>,"ÇáÇÔÊÑÇßí äÊ" <aleshteraki@gmail.com>,"ÞäÇÉ ÚÑÇÞíÉ" <ayad200674@yahoo.com>,"ÞäÇÉ ÇáÚÑÈíÉ äÊ" <info@al-arabeya.net>,"ÌÑíÏÉ ÇáÑÇíÉ ÇáßæíÊíÉ" <editor@alraialaam.com>,"ÇáÞÏÓ ÇáÚÑÈí ÇááäÏäíÉ - ÎÇáÏ ÇáÍãÇÏí - ÌÒíÑÉ ÇäÌáíÒí" <khaledhammadi@hotmail.com>,"Îáíá ÇáÚãÑí- ãÑÇÓá ÇáãäÇÑ" <khaleel_tv@hotmail.com>,"ãÕæÑ ÑæíÊÑÒ" <khalmahdi@gmail.com> ,"ÍÓä ÒíÏ" <hzaid2005@yahoo.com>,"ÚÈÏ Çááå ÞØÑÇä" <qotran@yahoo.com>,"ÕÍíÝÉ ÇáæÓØ" <alwasatyemenia@yahoo.com>,"Abad Al-karim Al- khayany" <akarimkh@yahoo.com>,"ÕÍÝí - ÞäÇÉ Óåíá" <tholaia100@hotmail.com>,"ÇáÊÛííÑ 1" <altagheer@gmail.com>,"ÇáÊÛííÑ" <altagheer@hotmail.com>,"ÕÍíÝÉ ÇáÕÍæÉ äÊ" <aa230317@yahoo.com>,"ãÇÑÈ ÈÑÓ" <info@marebpress.net>,"ÃÍãÏ ÒßÑíÇ- ãÑÇÓá ÇáæØä ÇáßæíÊíÉ" <ahmad_zakaria2@yahoo.com>,"ÚÑÝÇÊ ãÏÇÈÔ - ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ" <mudabish@hotmail.com>,"ÑÆíÓ ÊÍÑíÑ ÕÍíÝÉ ÇáÔÑÞ ÇáÇæÓØ" <tariq@asharqalawsat.com>,"ÓÇãí ãÍãÏ - ãÑÇÓá ÞäÇÉ ÝÑÇäÓ ÈÑÓ" <sami.alansi@gmail.com>,"ÞÏÓ äíæÒ" <Palestineway22@yahoo.com>,"ÓÇãí ÇáÔÑÚÈí" <sami.s231@gmail.com>,"ÌÑíÏÉ ÇáÓÝíÑ ÇááÈäÇäíÉ" <wmatta@assafir.com>,"ÌÑíÏÉ ÇáãÓÊÞÈá ÇááÈäÇäíÉ" <contactus@almustaqbal.com.lb>,"æßÇáÉ ÃäÈÇÁ ÝÇÑÓ" <s.amiri@farsnews.com>,"æßÇáÉ ÃäÈÇÁ ÝÇÑÓ2" <amiri_press@yahoo.com>,"ÚÈÏ ÇáÈÇÓØ ÇáÍÈíÔí 2" <bassethubaishi@yahoo.com>,"ÊÇíã æíãä ÈæÓÊ" <afakyemen@gmail.com>,"ÚÈÏ Çáãáß ÇáãËíá" <aalmatheel@yahoo.com>,"ãÕØÝì ÚãÇÑÉ" <mostafaemara2007@yahoo.com>,"áÄí" <loaimm@gmail.com>,"kasm" <sadahcity@yahoo.com>,"ÓíÝ ÇáæÔáí" <saif99@hotmail.de>,"ÑÃí äíæÒ æÕÍíÝÉ ÑÃí" <fannahari@gmail.com>,"ÑÃí äíæÒ æÕÍíÝÉ ÑÃí" <raaynews@gmail.com>,"ãÍãÏ ÇáÇãíä - ÕÍíÝÉ ÇáÃãÉ" <alommaymn@gmail.com>,"ÚÈÏ ÇáßÑíã ÇáÎíæÇäí" <alkhaiwani@gmail.com>,"ãÕØÝì ÚÇÔæÑ -ãÓÆæá ÇáÕÝÍÉ ÇáËÞÇÝíÉ - ÇÓáÇã ÇæäáÇíä" <mashoor70@hotmail.com>,"ÕÍíÝÉ ÇáÛÑÈíÉ - ÇáÚÑÇÞ" <saadon.sh@gmail.com>,"ÃÔÑÝ" <ashref_alhade@yahoo.com>,"ãæÞÚ ÑÇÕÏ" <news@rasid.com>,"ãæÞÚ ÇáãÊäÈí" <worodm@gmail.com>,"ÚÈÏ ÇáßÑíã ÇáåÇÔãí - ÕÍíÝÉ ÈÏÑ ÇáÚÑÇÞíÉ ÇáíæãíÉ" <kim91120@yahoo.com>,"ÇáØíÈ ãÍÌæÈ - ãÑÇÓá æßÇáÉ ÇáÃäÈÇÁ ÇáÝÑäÓíÉ Ýí ÇáÎáíÌ ÇáÚÑÈí" <taieb.mahjoub@afp.com>,"æßÇáÉ ÃÓÑÇÑ ÇáÔÑÞ ÇáÚÑÇÞíÉ ááÃäÈÇÁ - æÇÔ" <editor_asrar@yahoo.com>,"ãÍãÏ íÍíì" <duraib89@yahoo.com>,"ÚÇÈÏ ÍãæÏ" <al_ghulise@hotmail.com>,"Îáíá ÍÑÈ -æßÇáÉ ßÑÏÓÊÇä ááÃäÈÇÁ" <khalilharb66@gmail.com>,"ÍãæÏ ãäÕÑ - ÞäÇÉ ÇáÚÑÈíÉ" <hmunasser@hotmail.com>,"ÍãÒÉ ÇáÍÓä" <haneea@hotmail.com>,"ãæÞÚ ÍãÒÉ ÇáÍÓä" <webmaster@moltaqaa.com>,"ãæÞÚ æÇÔ" <asrar_alsharq1@yahoo.com>,"ÑÆíÓ ÊÍÑíÑ íãäÇÊ" <aalzekry@gmail.com>,"ãÍãÏ ÇáÔÑÚÈí" <sharabi53@gmail.com>,"ãÍãæÏ Øå" <shadaya9@gmail.com >,"ÑÆíÓ ÊÍÑíÑ ÃÎÈÇÑ ÓæÑíÉ" <nedal@syria-news.com>,"ÇáãÏíÑ ÇáÊäÝíÐí áãæÞÚ ÃÎÈÇÑ ÓæÑíÇ" <ehaffar@syria-news.com>,"ãÏíÑ ÊÍÑíÑ ÕÍíÝÉ ÇáãÕÏÑ Ãæä áÇíä " <info@almasdaronline.com>,"ãÑÇÓá ÑÇÏíæ ÇáßæíÊ æÌÑíÏÉ ÇáäåÇÑ ÇááÈäÇäíÉ" <abubkr.a@gmail.com>,"ÕÍíÝÉ ÚßÇÙ" <mhm243@hotmail.com>,"ÔÈßÉ ÇáÑÇÝÏíä" <iraqiemail@yahoo.com>,"1ãÕØÝì ÚãÇÑÉ" <mostafaemara@hotmail.com>,"áØÝí ÔØÇÑÉ" <lutfi_shatara@yahoo.co.uk>,"ÕÏì ÚÏä" <nasher-1@hotmail.com>,"íæÓÝ ÃíæÈ - äÇÆÈ ÑÆíÓ ÌÑíÏÉ Çáíæã ÇáÓÇÈÚ" <m.tharwat@youm7.com>,"ÎÇáÏ ãÍãæÏ - ÕÍíÝÉ ÇáÏÓÊæÑ ÇáãÕÑíÉ" <khaledmahmoued@gmail.com>,"ÔÈæå ÈÑÓ" <almasowde@gmail.com>,"ãíÏá Ç ÇíÓÊ" <editor@middle-east-online.com>,"ÝÇÏí ÇáÍæÑÇäí - ßäÏÇ ÇáÏæáí" <Fadi.Harouny@RADIO-CANADA.CA>,"ÍÑßÉ ÇáÞæãíÉ ÇáÚÑÈíÉ" <baraem.taharror9@gmail.com>,"ÇáãßÊÈ ÇáÅÚáÇãí " <mailofsadah@gmail.com>,"ãæÞÚ ÈÇÈ" <info@bab.com.sa>,"ÃÈæ ÕÇÏÞ ÇáÎæáÇäí" <zzz.1920@gmail.com>,"ÕÍÝíÉ íãäíÉ ÊßÊÈ Ýí ÇáãæÇÞÚ ÇáÃãÑíßíÉ" <haley.edwards@gmail.com>,"Úáí Ïíáãí" <alidailami@yahoo.com>,"ãÍãÏ ÇáÈÎíÊí" <meftah2001@hotmail.com>,"ÚÈÏ ÇááØíÝ ÇáãÑåÈí" <almorhapey008@yahoo.com>,"ãÍãÏ ÚÈÏå" <mohd1078@yahoo.com>,"Çãá ÇáÈÇÔÇ" <amal_basha@yahoo.com>,"ÈßÑ ÇÍãÏ" <benziyazan@hotmail.com>,"Êæßá ßÑãÇä" <tawkkol@gmail.com>,"æßÇáÉ ÇáÚÑÈíÉ ááÅÚáÇã æÇáÊÓæíÞ" <arabiaagency@gmail.com>,"ÍÇÝÙ ÇáÈßÇÑí" <Hafezbukari@yahoo.com>,"ÎÇáÏ ÇáÍãÇÏí - æßÇáÉ ÇáÕÍÇÝÉ ÇáÝÑäÓíÉ" <mideastpix@hotmail.com>,"ÊÇÈÚ ááæßÇáÉ ÇáÝÑäÓíÉ" <photo.nicosie@afp.com>,"Ýåãí åæíÏí" <fhoweidy@gmail.com>,"ãßÊÈ ÇáÓíÏ - ãÍãÏ ÇáÍÓäí" <alsayedalhusseini@hotmail.com>,"ÌãÇá ÇáäÚãÇä 2" <numanj55@hotmail.com>,"ÂÓíÇ äÇÕÑ" <assianasser7@hotmail.com>,"ÕÍíÝÉ ÚßÇÙ ÇáíãäíÉ" <okazsanaa@gmail.com>,"ÍÓíä ÇáÚæÇÖí" <alawadhi73@gmail.com>,"ÑÍãÉ" <rahma_hugaira@yahoo.com>,"ÚÈÏ ÇáÍÇÝÙ ãÚÌÈ" <hafeed000@gmail.com>,"ÒßÑíÇ ÇáÍÓíäí" <zakarya12@hotmail.com>,"ÒíÏ ÇáæÒíÑ" <zaid.alwazir@gmail.com>,"ÇáÚÞíÏ- ÓÚíÏ ÇáÍÑíÑí" <hariri_90@yahoo.com>,"Ããá " <Amal_makthi@yahoo.com>,"ÓáØÇä ÇáÔÇãÚí" <alaasultan2003@yahoo.com>,"ãÍãÏ ÚÈÏå ÇáæÇÔÚí - ÕÍÝí" <alwashae4u700@gmail.com>,"äÇÕÑ äÇÓÑ -ÇáÕÍÇÝí Ýí æßÇáÉ ÇÓæÔíÊÏ ÈÑÓ ÇáÇãÑíßíÉ ãßÊÈ ÇáÞÇåÑÉ" <NNASSER@LIVE.COM>,"ÓáíãÇä ÚæÖ" <suleimanawad@yahoo.com>,"ÚÇÏá ÇáÐåÈ " <aldahab@yahoo.com>,"ÚÈÏ Çáãáß ÇáÚÌÑí" <aalejri@gmail.com>,"äÇÕÑ ÇáÍØÇã" <alhuttam59@hotmail.com>,"æÑÏÉ ÇáÚæÇÖí" <miss44warda@yahoo.com>,"æáíÏ ÇáÚÑÔí" <al_arashi_1@yahoo.com>,"ÇÈæ Úáí ÇáÎÇáÏí" <sh_yeman@yahoo.com>,"ÇÍãÏ ãËäì" <ahmutsaleh@yahoo.com>,"ÇÍãÏ ãåÏí ÇáíÇÓÑí" <alyassiriyahmed@yahoo.com>,"ÇÒÇá ÇáÌÇæí" <aljawi@maktoob.com>,"ÇÕÝåÇäí" <naghdehdoozan@yahoo.com>,"ÇÈÇ ÇáÝÖá" <servicespassword1@hotmail.com>,"ÃÍãÏ ÇáÍÇÌ" <am_haj@yahoo.com>,"mhm" <adenhmada@hotmail.com>,"ÇáÏíáãí - ãÑÇÓá íæÈí Âí" <aldailmy2001@yahoo.com>,"ÚÈÏ Çááå ÓáÇã ÇáÍßíãí" <hakimiofengland@yahoo.co.uk>,"ÇáÈÏÑÇáíãÇäí" <husainuon@gmail.com>,"äÔæÇä" <n.sumairi@gmail.com>,"ÚÈÏ ÑÈå ÇáÏÍÈæá" <altosali@hotmail.com>,"ÚÈÏÇááå ÇáÚãÑí" <alfars1_21@hotmail.com>,"Úáí Èä ÝÑíÏ" <nawaf115@hotmail.com>,"Úáì ÇáÈÎíÊí" <albkyty@gmail.com>,"ÚãÑ ÇáÖÈíÇäí" <starabonasser@yahoo.com>,"ÚãÑ ãÍãÏ ÚËãÇä" <binothman@maktoob.com>,"ÝÄÇÏ ãäÔÏ" <fmenshed@hotmail.com>,"ah" <abuyahya_alhassani@yahoo.com>,"ãäíÑ ÇáãÇæÑí" <freeyemenfreeyemen@gmail.com>,"ãÍãÏ ÇáÌÈÑí" <ti2_1975@hotmail.com>,"ÝÑÇäÓ ÈÑÓ - ÞÓã ÇáÊÕæíÑ" <photo.nicosie@afp.com>,"ãÍãÏ ÇáäÚãÇä" <nommany2004@yahoo.com>,"íÍíì ÇáÍæËí" <hans200@yahoo.com>,"Ããá" <amani.salem@gmail.com>,
"ÇÓÇãÉ ÓÇÑí" <almasar123@gmail.com>
,"ÎÇáÏ ÇáÔÑíÝ" <sharif_985@yahoo.com>,"ÕÍÝíÉ ÊßÊÈ Ýí ÕÍíÝÉ ÃãÑíßíÉ" <haley.edwards@gmail.com>,"ÇÍãÏ ÕÇáÍ" <abumutlag8@gmail.com>,"äÇÕÍ " <zajilnet@gmail.com>,"ÃÈÑ ÑÖÇ - ãÞÇæãÉ ÝáÓØíä æáÈäÇä" <musta_onfire@hotmail.com>,"ÇÓáæì ÇáãÄíÏ" <salwa5552006@yahoo.com>,"fs" <abbasi11062@yahoo.com>,"ÓÇãí äÚãÇä" <saminsw@gmail.com>,
"ãÍãÏ ÞÍØÇä" <mm_qahtan@yahoo.com>,"ãÍãÏ ÝÑÕÉ" <forsa1@rogers.com>,"ãÍãÏ ÇáÈÇÔÇ" <malbasha@gmail.com>,"ÇÈæ Úáí" <abdu_sms44@yahoo.com>,"ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÚäÓí" <abdys2002@hotmail.com>,"Óáíã ÚáÇæ" <s777a14@gmail.com>,"í 11" <dalkhalifa@hotmail.com>,"í 12" <ezzat4mustafa@gmail.com>, "Ï. ØÇáÈ ÇáÑãÇÍí" <Rammahi1954@yahoo.co.uk>,"í 20" <ms730@hotmail.com>,"í 25" <nicolanasser@yahoo.com>,"í 26" <noria_a@hotmail.com>,"k" <mudabish@hotmail.com>,"í 27" <oriental_25@hotmail.com>,"í 29" <raufah@hotmail.com>,"í 32" <sakhafat@gmail.com>,"ÝÇÚá ÎíÑ" <sa3dahnews.sa3dah@blogger.com>,"í 35" <wameedh@hotmail.com>,"í 35" <slamy7a@yahoo.com>,"í 48" <trateel_boh@hotmail.com>,"í 49" <u_curative@hotmail.com>,"í 5" <alialashwal@yahoo.com>,"í 51" <w_almm@hotmail.com>,"í 52" <widadmakialorfali@yahoo.com>,"í 53" <wijdan_abd@yahoo.com>,"íÑÓá 16" <farqad40@yahoo.com>,"íÑÓá 17" <gb19@soas.ac.uk>,"íÑÓá 18" <hajar_abdul@yahoo.com>,"íÑÓá 27" <saminsw@yahoo.com>;"íÑÓá 3" <ahmedalmaafa@yahoo.com>;"k" <editorial@asharqalawsat.com>,"íÑÓá 30" <westgulf@amnesty.org>;"ÚÈÏ Çááå ÔÑÝ ÇáÏíä" <abdullasharaf@yahoo.com>;"ÇáÍíÇÉ - ãÌåæá" <ezat777@yahoo.com>;"íÑÓá 39" <ghs@annahar.com.lb>;"íÑÓá 6" <faimuslim@hotmail.com>;"íÑÓá 7" <faridbassam@hotmail.com>;"íÑÓá 8" <k_sherian@yahoo.com>;"íÑÓá 9" <mamnoman@msn.com>;"íí 1" <dr.socrate@hotmail.com>;"íí 15" <rooogs@hotmail.com>;"íí 18" <saad2000005@hotmail.com>,"z" <martin.amacher@gmail.com>,"z" <nathaniel.heller@globalintegrity.org>,"z" <westgulf@amnesty.org>,"z" <gamalaljaabi444@hotmail.com>,"z" <mfjalloul@hotmail.com>,"íí 20" <safwansallam2@hotmail.com>;"s" <zmoayed@gmail.com>,"íí 22" <salehonline@msn.com>;"íí 23" <salehr2000@hotmail.com>;"íí 24" <samiaalagbry@hotmail.com>;"íí 27" <saudi.phantom@hotmail.com>;"íí 28" <sawalief@hotmail.com>;"íí 29" <shqawy@hotmail.com>,"z" <aa230317@yahoo.com>,"s" <barati36@yahoo.com>,"s" <gamalnoman@yahoo.com>,"s" <hassona747@yahoo.com>,"íí 7" <ozoz444@hotmail.com>;"íí 8" <postmaster@adennews.net>;"k" <samialkadasi@yahoo.com>,"k" <adoliadoli@yahoo.com>,"æßÇáÉ ÑæíÊÑÒ ááÃäÈÇÁ" <algobari2000@yahoo.com>,"k" <alkebsi@gmail.com>,"k" <almaweri@hotmail.com>,"ã" <alhossain1@hotmail.com>,"í" <alhossain1@hotmail.com>,"ãä ÈíÑæÊ" <maykhansa@yahoo.com>,"k" <mhalqadhi@yahoo.com>,"k" <nosari555@yahoo.com>,"åÈÉ ÇáãäÓí - ãÌáÉ ÇáæØä ÇáÚÑÈí" <hebaelmansy@yahoo.com>,"aaa" <fayg_2008@yahoo.com>,"abdullah musleh" <abdullah_musleh@yahoo.com>,"l" <alex_id7@yahoo.com>,"l" <alshmokh2000@gmail.com>,"l" <devil_zi@yahoo.com>,"l" <m_j_a2@hotmail.com>,"l" <osama_ayoub@hotmail.com>,"l" <saleem_sharaf@yahoo.com>,"l" <semir94102@yahoo.fr>,"l" <wasefalbakri@yahoo.com>,"ÕíÍÝÉ ÇáÞÏÓ ÇáÚÑÈí" <alquds@alquds.co.uk>,"s" <jalaltaliba@yahoo.com>, "a" <yemen2006@gmail.com>,"ali" <sadahoffice@gmail.com>,"s" <Abma_k@yahoo.com>,"z" <usause2002@hotmail.com>,"z" <reemiman@gmail.com>,"z" <yasm_okus@yahoo.com>,"z" <maeen2000s@yahoo.com >,"z" <y71100155@hotmail.com>,"z" <basisy@yahoo.com>,"z" <mmn_mooza@yahoo.com>,"s" <mohammed_turkii@yahoo.com>,"s" <mugeeb@gmail.com>,"s" <nina_142@hotmail.com>,"s" <nuriashujaa@hotmail.com>,"s" <swsan212@yahoo.co.uk>,"a" <nano717@yahoo.com>,"a" <nohaaaa66666@yahoo.com>,"a" <alawaj_girl2003@yahoo.com>,"a" <alaspahihuda@yahoo.com>,"a" <y_ali_sad@yahoo.com>,"z" <dzatara@gmail.com>,"s" <tsm809@gmail.com>, "a" <boby200008@yahoo.com>,"ali" <Sadam2100@hotmail.com>,"a" <ammarscout2009@yahoo.com>,"a" <Alwaidan2000@yahoo.com>,"a" <moied_60@yahoo.com>,"l" <adhamamin@hotmail.com>,"l" <alex_hatrash@yahoo.com>,"z" <amol_14_4@yahoo.com>,"z" <anissanaqrachi@yahoo.fr>,"z" <almasoudy11@hotmail.com>,"z" <sbaidaa@yahoo.com>,"ÇÈæ ÕÚíÈ" <aalseub@yahoo.com>,"w" <sadaa911@yahoo.com>,"dd" <ahwazna@yahoo.com>,"dd" <abd24_2004@yahoo.com>,"dd" <achr@noos.fr>,"dd" <ahmad.hawas@yahoo.com>,"dd" <ahmadh294@yahoo.com>,"dd" <alhdara_alarabia@yahoo.com>,"dd" <whab55@gmail.com>,"dd" <alimohf@yahoo.com>,"dd" <aljumailee@yahoo.com>,"dd" <alsaed_albaghdadi@yahoo.com>,"dd" <altagheer@hotmail.com>,"dd" <althoora@yahoo.com>,"dd" <aminsolimaneskander@hotmail.com>,"dd" <fff_mmm_2004@yahoo.com>,"dd" <barhom4u@hotmail.com>,"dd" <belhady@yahoo.com>,"dd" <braa_altaei@yahoo.ca>,"dd" <death_raider71@yahoo.com>,"dd" <dr.kahuna@hotmail.com>,"dd" <drsafwat_hatem@hotmail.com>,"dd" <drshassan@yahoo.com>,"dd" <ebrahim.altamimi@gmail.com>,"dd" <editor@alarab.co.uk>,"dd" <yassersaed1@yahoo.ca>,"dd" <nogah2020@hotmail.com>,"ÇáÎØ ÇáÓÇÎä" <a_k_hotline1@yahoo.com>,"dd" <aldastwour1111@gmail.com>,"dd" <abdulilah.alrawi@club-internet.fr>,"dd" <zangaw77@yahoo.com>,"dd" <aarabnation@yahoo.com>,"dd" <suzanesmat17@yahoo.com>,"dd" <zhran73@yahoo.com>,"dd" <balnasiri@gmail.com>,"dd" <diwanya1@hotmail.com>,"dd" <u_s_f2003@yahoo.com >,"ÇááæÇÁ ÇáÑßä Ï æÑí ÛÇÝá ÇáÏáíãí" <noorinawaf@hotmail.com>,"dd" <alaaaladamy@gmail.com>,"dd" <ahwazianwomen@gmail.com>,"dd" <almusfir@hotmail.com>,"ÚÈÏ Çááå ÇáÍäÈÕí" <chief@shaharah.net>,"Úáí ãäÕÑ" <ntom2009t@gmail.com>,"ÎÇáÏ ÇáåÑæÌí" <haroji@gmail.com>,"æÇÍÏ Ýí ÓæÑíÇ" <almehdi-00124@live.com>,"ÃÍãÏ ÚÈÏ Çááå Âá ÍÓä" <isharri0@gmail.com>,"ÌåÇÏ" <yemenar@yahoo.com>,"ÕÍíÝÉ ÇáÍÑÉ ÇáíãäíÉ" <alhoorrahpres@gmail.com>,"ÕÍíÝÉ ÇáíÞíä ÇáíãäíÉ" <mos.75@hotmail.com>,"ãÍãÏ ÇÈÑÇåíã ÕÏÇã- ãÑÇÓá ÑæíÊÑÒ æÈí Èí Óí" <msudam@yahoo.com>,"ãæÞÚ ÍÔÏ ÇáÃÎÈÇÑí" <info@hshd.net>,"ÍÓÇä ÇáÍÌÇÌí" <hssan15@hotmail.com>,"ÍãÒÉ ÓÊíä" <hamzahsetten@gmail.com>,"ÃÈæ ÍãÒÉ" <abohamzah2000@gmail.com>,"ÇíÇ" <ayaa2000@gmail.com>,"íÍíì ÞÇÓã ÃÈæ ÚæÇÖÉ" <ydydydyd1@gmail.com>,"ÚÈÏ ÇáßÑíã ÍÓä" <saqr.hussein@gmail.com>,"ÇÍãÏ ãÝÖá" <moofadael@gmail.com>,"ÇáÕÍæÉ äÊ" <mahdi7117@hotmail.com>,"ãÌåæá" <okaz@yemen.net.ye>,"Úáí ÇáÚíÇäí" <alialyemany@gmail.com>,"æßÇáÉ ÇáÕÍÇÝÉ ÇáÝÑäÓíÉ" <christian.chaise@afp.com>,"ÎÇáÏ ÇáÍãÇÏí - ãÑÇÓá ÇáÞÏÓ" <khaledhammadi@hotmail.com>,"ÃÎÈÇÑ ÇáÓÚíÏÉ" <felixnews@felixnews.com>,"ãäÊÏíÇÊ ÍæÇÑý" <hewarye@googlemail.com>,"ãæÞÚ Çáíãä ÇáÌÏíÏý" <info@newyemen.net>, "ãæÞÚ ÍÖÑãæÊ ÈÑÓý" <a_awadh78@yahoo.com>,"ãæÞÚ ÑÇí äíæÒý" <edit@raynews.net>,"ÞäÇÉ ÇáÌÒíÑÉ" <supportnet@aljazeera.net>,"ÑÇÏíæ ãæäÊíßÇÑáæ" <journalsuae@hotmail.com>,"ÌãÚíÉ ÇáÕÍÝííä Ýí ÇáßæíÊ" <kja@kja-kw.com>,"ÌãÚíÉ ÇáÕÍÝííä ÇáÈÑíØÇäíÉ" <office@bajunion.org.uk>,"ÌãÚíÉ ÇáÕÍÝííä áÌäæÈ ÇÓíÇ" <saja@columbia.edu>,"ÇáÞÏÓ - ÝáÓØíä" <contact@alquds.com>,"ÍÌÉ - ÇáãÍÇÈÔÉ" <alhothi@gmail.com>,


ÃÈæ Íäíä
newyemen2012@yahoo.com
ÇÈæ ÕáÇÍ
mdabdalsalam@gmail.com

Çíãíá ÇáÞäÇÉ
info@almasirah.tv
ÎÏãÉ íãä ãæÈÇíá
ãÛÑÈ íæã ÇáËáÇËÇÁ 20 ãÇÑÓ
ÞÇÆãÉ ÈÏÁ ÇáÊÔÛíá
msconfig

kha670@hotmail.com
NASRUALLAH

ÃÈæ ãÍÝæÙ
mran65@gmail.com

ÕÝÍÉ ÇáÝíÓ Èæß
https://www.facebook.com/AlhothiOffice
---------------------------------------------------
ãäÙãÇÊ ÍÞæÞíÉ
"ÇáãÑßÒ Çáíãäí áÍÞæÞ ÇáÇäÓÇä 1" <ismail@ycfhr.org>,"ÇáãÑßÒ Çáíãäí áÍÞæÞ ÇáÇäÓÇä" <info@ycfhr.org>,"Çãá ÇáãÃÎÐí" <amal@ycfhr.org>,"ãæÞÚ ÇáÑÕÏ" <alressd@maktoob.com>,"åíæãä ÑÇíÊÔ" <hrwdc@hrw.org>,"l" <sarahleah.whitson@hrw.org>,"ßÑíÓÊæÝ æíáßí - ãäÙãÉ åíæãä ÑÇíÊÓ ææÊÔ" <christoph.wilcke@hrw.org>,"l" <mutawkil@yahoo.com>,"ÇáãÑÕÏ Çáíãäí áÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä" <observatory@maktoob.com>,"í" <info@yohr.org>," s" <observatory@maktoob.com>,"w" <press.gva@icrc.org>,"j" <review.gva@icrc.org>,"s" <dexrel@ohchr.org>,"s" <civilsocietyunit@ohchr.org>,"a" <niu@ohchr.org>,"a" <gmagazzeni@ohchr.org>,"d" <Press-Info@ohchr.org>,"s" <InfoDesk@ohchr.org>,"a" <wilckec@hrw.org>,"ÓÇÑÉ áíÇæíÊÓä - ãäÙãÉ åíæãä ÑÇíÊÓ ææÊÔ" <sarahleah.whitson@hrw.org>,"l" <aallahem@gmail.com>,"j" <abdoumonem@gmail.com>,"j" <ahfadiwgds@yahoo.com>,"j" <al_lahim@hotmail.com>,"j" <alkhraisha@iccnow.org>,"j" <andalusitas@yahoo.com>,"j" <azzam1@un.org>,"j" <djazairouna2004@yahoo.fr>,"j" <hanishukr@yahoo.com>,"j" <mokabdal@menara.ma>,"j" <n22t@hotmail.com>,"j" <nbenotman@yahoo.com>,"j" <ralsadig@hotmail.com>,"j" <saidanadhmi6@gmail.com>,"j" <sarahleah.whitson@hrw.org>,"j" <sartawial@hotmail.com>,"j" <shawan@alhaq.org>,"j" <tsaqqaf@yahoo.com>,"j" <wilckec@hrw.org>,"j" <hrfssaudiarabia@gmail.com>,"j" <bendahmane@hotmail.com>,"j" <moataz@cihrs.org>,"ãäÙãÉ ÇáÇãã ÇáãÊÍÏÉ" <westgulf@amnesty.org>,"ãÝæÖíÉ ÇáãÌÊãÚ ÇáãÏäí" <civilsociety@ohchr.org>,"ÚÈÏ ÇáÑÔíÏ ÇáÝÞíå" <ralfaqih@hewarye.org>,"ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ" <iseek@un.org>,"ÑÆíÓ áÌäÉ ÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä ÈÇáÈÑáãÇä ÇáÃæÑæÈí" <richard.howitt@geo2.poptel.org.uk>,"ÑÆíÓ áÌäÉ ÍÞæÞ ÇáÇäÓÇä ÈÇáÈÑáãÇä ÇáÃæÑæÈí 2" <richard.howitt@europarl.europa.eu>,"ÇáãßÊÈ ÇáÏæáí ááÌãÚíÇÊ ÇáÅäÓÇäíÉ æÇáÎíÑíÉ" <ibh@noos.fr>,"ãäÙãÉ ÃØÝÇá ÇáÚÇáã" <swc.yemen@emdh.org>, "ãäÙãÉ ÇáÊØæÚ ÇáíãäíÉ" <voluntary.ye@gmail.com>, "ÇáíæäÓíÝ" <ykaid@unicef.org>,"ãÞÑ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ 2" <inquiries2@un.org>,"ãÞÑ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ 2" <unhomearb@un.org>,"åíæãä ÑÇíÊÓ ææÊÔ" <hrwpress@hrw.org>,"ãäÇåÖÉ ÇáÊÚÐíÈ" <info@astt.org>,
ÑÇÈØ ÝæÑÔíÑÏ
http://www.4shared-china.com
ÎãÓÉ ÌíÌÇ ãä íæã ÇáÎãíÓ 25 ÑÈíÚ ÇáËÇäí
ýraidan72@hotmail.com
ýd.mohamed.a@gmail.com
ÎãÓÉ ÌíÌÇ ãä íæã ÇáÎãíÓ 25 ÑÈíÚ ÇáËÇäí


71241603450130
12:40 ã 3/21 50923964845107
12:41 ã 3/21 71241603450130

äÇÕÑ - ÇÈæ ãÕØÝì nasser.m313@hotmail.com íÚäí ÃÈæ Úáí

safrrr2000@yahoo.com

HaNs19yahya61

ÇÈæ ÝØæã
http://www.gawab.com/
basilmorgan@gawab.com
654321
===
www.gawab.com
user name:mugalfah

44418697
===========
ÊÚÇÑíÝ ÌåÇÒí ãä ÇáäÊ
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=1847095&prodTypeId=321957&prodSeriesId=1847094&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=2094#113100

jehady07@yahoo.com ãä ØÑÝ ÃÈæ ÅÓãÇÚíá ÍÞ ÇáÞæÞá ÅíÑË
ÞäÇÊäÇ Ýí ÇáíæÊíæÈ

http://www.youtube.com/sadahonline1
http://www.youtube.com/user/sadahonline

ÈÏíá Úä ÞæÞá ÅíÑË
http://wikimapia.org/
hhhhh52005@gmail.com ãä ãÍãÏ
hhhhh52005123789
------------------------------------------------------------------------
"s" <igha99@yahoo.com>,"s" <harith74@gmail.com>,"s" <yahyahabb@hotmail.com>,"s" <umlila266@yahoo.com>,"s" <n230317@yahoo.com>,"l" <yahla20052003@yahoo.com>,"l" <yeha222@maktoob.com>,"ss" <ghadof@yahoo.com>,"l" <yemgsm@gmail.com>,"l" <yzmona@hotmail.com>,"z" <ennabli@justice.gov.ma>,"z" <fatemahbotmeh@hotmail.com>,"z" <ferialradman@yahoo.com>,"z" <fras.shmsan@gmail.com>,"hmaid" <ansaralhothi@gmail.com>,"z" <jeboham@yahoo.com>,"a" <hana3325@hotmail.com>,"z" <h_kandalaft@hotmail.com>,"s" <rafaalashwal@hotmail.com>,"s" <rayed62@yahoo.com>,"s" <garhash@yahoo.com>,"s" <yemenia82@hotmail.com>,"s" <alhubaishi@yahoo.com>,"s" <salshehri1@yahoo.com>,"s" <sanadhaider@yahoo.co.uk>,"s" <sawsan.geroun@gmail.com>,"s" <a2haid@hotmail.com>,"s" <yaso_1111@yahoo.com>,"s" <dr.daradkeh@yahoo.com>,"s" <enas_abdalhe@yahoo.com>,"s" <sahoora606@yahoo.com>,"s" <jalalye1@yahoo.com>,"s" <jamalnaseer@gmail.com>,"s" <sama22abdu@yahoo.com>,"s" <sumaiagazem@yahoo.com>,"z" <dina_el_bialy@hotmail.com>,"í 55" <x3azoozx@hotmail.com>,"í 56" <yaseen_yousef@hotmail.com>,"í 57" <yasseralyahya@gmail.com>,"íÑÓá 12" <alnoman@yahoo.com>,"íÑÓá 13" <articles@almotamar.net>,"íÑÓá 14" <directline2007@yahoo.com>,"íÑÓá 15" <dr_abdullah48@yahoo.co.uk>,"í 58" <zahed2@hotmail.com>,"í 6" <alsfwany29@yahoo.com>,"í 60" <zahraziraoui@yahoo.fr>,"í 8" <baabbadf@hotmail.com>,"íÑÓá 1" <aalaulaqi@hotmail.com>,"s" <mshari@asharqalawsat.com>,"s" <mudabish@hotmail.com>,"s" <mugalfah@hotmail.com>,"s" <nbil21972@hotmail.com>,"s" <osamemad@yahoo.com>,"s" <r5r51400@yahoo.com>,"s" <rafiq140@hotmail.com>,"í 36" <smart_marebi@hotmail.com>,"í 36" <zaan75@hotmail.com>,"í 37" <zainab@zainababdulkariem.com>,"í 37" <soundous84@hotmail.com>,"í 38" <spartacus-777@hotmail.com>,"í 40" <talaal2@hotmail.com>,"í 41" <te_e_b@hotmail.com>,"í 42" <the_immortal_words@hotmail.com>,"í 45" <theplayer_bs@hotmail.com>,"ÓíÇÏÉ ÇáÓÝíÑ Úáí ÇáÌÇÑæÔ" <alijaroosh@yahoo.com>,"dd" <sayedghany@hotmail.com>,"dd" <shakirmageed@yahoo.com>,"dd" <shra2003a@yahoo.com>,"ÔÚáÉ ÇáÈÚË ÃãÉ æÇÍÏÉ" <cho3lat@hotmail.fr>,"dd" <shorankh@yahoo.com>,"dd" <shiekhom@hotmail.com>,"dd" <agilshan@yahoo.com>,"ßäÚÇä ááäÔÑÉ ÇáÇáßÊÑæäíÉ" <arabic@kanaanonline.org>,"dd" <lutfialnoaman@hotmail.com>,"Ï. ãÃãæä Úáí ÇáÈæÑÓÇä- ãæÞÚ ÇáãÏíäÉ" <borsanmamoonali@hotmail.com>, "dd" <m.khalife@centrum.cz>,"dd" <mandi_mourad@yahoo.com>,"dd" <majdisabri@hotmail.com>,"ãÌáÉ ÇáÞÏÓ" <contact@alquds.com>,"ãÌáÉ ÇáãÌáÉ - ÑÆíÓ ÇáÊÍÑíÑ" <amf@srpc.com>,"ãÌáÉ ÇáãÎÊÇÑ ÇáÌÒÇÆÑíÉ - ÍãÇÓ" <info@elmokhtar.net >,"ãÌáÉ ÇáÌíæ ÓíÇÓíÉ ááÏÑÇÓÇÊ" <info@geosg.org>,"dd" <data@scs-net.org>,"dd" <arab_ahwaz@yahoo.com>,"dd" <sharkupper@hotmail.com>,"dd" <maelsharkawy@gmail.com>,"dd" <alimo@aljazeera.net>,"dd" <hm@ghamryhozaienlaw.com>,"dd" <rizkedouard@hotmail.com>, "dd" <mradaee@yahoo.com>,"dd" <x1misr@hotmail.com>,"dd" <Firstline_youssof@hotmail.com>,"dd" <askalanyfox@hotmail.com>,"dd" <moltakashabab@gmail.com>,"dd" <aurobam2000@yahoo.com>,"ãÑßÒ ÕÞÑ ááÏÑÇÓÇÊ" <saqr_v@yahoo.com >,"dd" <mariam.alrawi@gmail.com>,"dd" <mahmoudd1@hotmail.com>,"ãßÊæÈ ááãÞÇáÇÊ" <mais_na@maktoob.com>,"ãáßÉ ÈÛÏÇÏ" <bagdad995@hotmail.com>,"dd" <manar_akl@yahoo.com>,"ãæÞÚ 14 ÇÐÇÑ" <info@14March.org>,"dd" <nsfadala@yahoo.com>,"dd" <nabiloudeh@gmail.com>,"dd" <nkassass@yahoo.com>,"dd" <ns_shamali@yahoo.com >,"dd" <fathinidal@yahoo.com>,"dd" <nicolanasser@yahoo.com>,"dd" <noria_a@hotmail.com>,"åíÆÉ ÚáãÇÁ ÇáãÓáãíä" <hayaa_media@yahoo.com>,"dd" <Wael.Elhajjar@bbc.co.uk>,"dd" <walsammarai@yahoo.com>,"dd" <alwalid@online.no>,"dd" <wameedh@hotmail.com>,"dd" <wahab.rashid@gmail.com>, "dd" <makki@alwatan.com.sa>,"ãæÞÚ ÍÒÈ Çááå " <moqawama@moqawama.org>,"dd" <madac@madac.com>,"dd" <salahalmukhtar@gmail.com>,"dd" <tahity94@hotmail.com>,"dd" <dr_fraijat@yahoo.com>,"dd" <muibraheem@hotmail.com>,"dd" <munthir@gmail.com>,"dd" <mzalhussaini@btinternet.com>, "dd" <engsalah@hotmail.com>,"dd" <Dhiahakim7@cox.net>,"dd" <talibalmadkour@hotmail.com>,"dd" <adelalgogary@hotmail.com>,"dd" <amer_sh1953@yahoo.com>,"dd" <nasseur21@yahoo.fr>,"dd" <ptta@gptc.ly>,"dd" <draziz_shukeir@yahoo.com >,"dd" <ralmedhwahi@yahoo.com>,"dd" <abdulla_huwaihi@hotmail.com>,"dd" <Abedelmajeed@hotmail.com>,"dd" <hamo@hamoacc.com>,"dd" <alazazi6@gmail.com>,"dd" <rashdkarama@yahoo.com>,"dd" <hadi160@hotmail.com>,"dd" <wwhhrr40@yahoo.com>,"ÇÐÇÚÉ ÕæÊ ÇáÇÞÕì" <alaqsapr@gmail.com >,,"dd" <iqbal_altamimi@yahoo.com>,"dd" <iraq_baghdad445@yahoo.com>,"dd" <bahaaldeen@hotmail.com>,"dd" <hamdeensabahy@hotmail.com>,"dd" <sifchenouf@yahoo.fr>,"dd" <pointsofview@elaph.com>,"dd" <Benziyazan@hotmail.com>,"dd" <dawoodalbasri@hotmail.com>,"dd" <ina1dk@yahoo.com>,"dd" <salimmatar@bluewin.ch>,"dd" <sabahalbaghdadi@yahoo.com>,"dd" <alhewar@alhewar.com>,"dd" <talalmn@yahoo.com>,"dd" <garedt_beatelarab@yahoo.com>,"dd" <ro_gwi@yahoo.com>,"dd" <moh78@hotmail.co.uk>,"dd" <nehad.ismail@ntlworld.com>,"dd" <lomi20062001@yahoo.com>,"dd" <jelshareif@yahoo.ca>,"dd" <gamal14@hotmail.com>,"dd" <elkouds86@hotmail.com>,"dd" <jhalaseh@yahoo.com>,"ÇÍãÏ ÇáÍãÏí" <elhamdy@elhamdy.com>,"dd" <ahmeddolaimi@gmail.com>,"dd" <sawy_go@hotmail.com>,"dd" <ahmed_anwer_50@yahoo.com>,"dd" <amor52@gmail.com>,"dd" <nasser_60@hotmail.com>,"dd" <ahmedmfah@yahoo.fr>,"dd" <hamdanmoaz@yahoo.co.uk>,"dd" <khald180@yahoo.com>,"dd" <khalid_alazawy_52@yahoo.com>,"ÝíßÇä ÔÊÑíÇä - ÕÍÇÝÉ áæãæäÏ - ÓæíÓÑÇ" <vicken.cheterian@cimera.org>,"dd" <ala7waz.media@googlemail.com>,"dd" <m_alshaikh2005@hotmail.com>,"dd" <mac_ele2001@yahoo.com>,"dd" <management@elaph.com>,"dd" <manal_717@hotmail.com>,"dd" <media@albayyara.com>,"dd" <salama_20002010@yahoo.com>,"dd" <mahmood_bashari@hotmail.com>,"dd" <msaeya@msaeya.com>,"dd" <mustafai@aljazeera.net>,"dd" <najim_1200@hotmail.com>,"dd" <naser_nasir58@yahoo.com>,"äÏì ÇáÞÕÇÕ" <nhkassass@yahoo.com>,"dd" <nidhal@azzaman.com>,"dd" <omar_mokhtar1925@yahoo.com>,"dd" <postmaster@azzaman.com>,"dd" <pr@islammemo.cc >,"dd" <r_moghrabi_2000@yahoo.com>,"dd" <raad_mj9@yahoo.com>,"dd" <alhafidh@hotmail.com>,"dd" <makram.rania@gmail.com>,"dd" <m_d2_az@yahoo.com>,"dd" <rezgar1@yahoo.com>,"dd" <sadam2003@hotmail.com>,"dd" <safwansallam2@hotmail.com>,"dd" <hoshengbroka@hotmail.com>,"dd" <hussienalassaf@hotmail.com>,"dd" <alrefaie2@yahoo.com>,"dd" <ibrahem.alsager@gmail.com>,"dd" <ibtesam2002224@hotmail.com>,"dd" <info@caus.org.lb>,"dd" <info@islamicnational.org>,"dd" <info@thawabitna.com>,"dd" <houcinebali@yahoo.fr>,"dd" <iraqcnt1@gmail.com>,"dd" <jamal.shakr@gmail.com>,"dd" <jamal@karsli.de>,"dd" <jarraseef@yahoo.com>,"dd" <k.almehdar@gmail.com>,"dd" <ka3danonline@hotmail.com>,"dd" <keyan0005@yahoo.de>,"dd" <kheldon.1542005@gmail.com>,"dd" <ktb1920@gmail.com>,"dd" <lccpress@lebanonview.com>,"dd" <lina_mak2000@yahoo.com>,"dd" <loveuaenet@hotmail.com>,"dd" <salah_almukhtar@gawab.com>,"dd" <soundous84@hotmail.com>,"dd" <sp.visit@aljazeera.net>,"dd" <spartacus-777@hotmail.com>,"dd" <stamelem@gmail.com>,"dd" <fburshan@yahoo.com>,"dd" <fadel.burshan@ly.kcadeutag.com>,"dd" <fadel20@hotmail.com>,"dd" <ahrofree@gmail.com>,"dd" <Farooghalahwazi@gmail.com>,"dd" <fatin_fakih@maktoob.com>,"dd" <frankistop@gmail.com>,"dd" <fredbouwman@hotmail.com>,"dd" <fredwojdyla21@hotmail.com>,"dd" <freed_farid@yahoo.com>,"dd" <fsarory@hotmail.com>,"dd" <gangster_thaddee@hotmail.com>,"dd" <gepily@hotmail.com>,"dd" <arab_hamed77@hotmail.com>,"dd" <hamidan2@hotmail.com>,"dd" <hanen_mofed@hotmail.com>,"dd" <hasan.alhasan@hizb.org.uk>,"dd" <haseebk@caus.org.lb>,"dd" <hawamdeh87@hotmail.com>,"dd" <hayderalabdaly@yahoo.com>,"ÚÈÏ ÇáÓÊÇÑ ÍÊíÊÉ" <hetieta@gmail.com>,"dd" <hishamnajdawi@hotmail.com>,"dd" <hiwarbasra3@gmail.com>,"dd" <jalloultalal@hotmail.com>,"dd" <tasneemenator@gmail.com>,"í 13" <fekry19@hotmail.com>,"í 14" <florus-30@hotmail.com>,"í 15" <gamal14@hotmail.com>,"í 16" <hoogla50@gmail.com>,"í 18" <love-moon30@hotmail.com>,"í 19" <lutfialnoaman@hotmail.com>, "äÏì" <nadadahyani@gmail.com>,
--------------------------------------------

--------------------------
unicyem@y.net.ye ÇáÇãã ÇáãÊÍÏÉ
www.albasirah.net ãæÞÚäÇ
sadforyemen@yahoo.comÕÍÝ ÃáãÇäíÉ


"í" < leser@welt.d>,"l" <fnp.leserbriefe@fsd.de>,"l" <online@fr-online.de>,"l" <politik@ga-bonn.de>,"l" <onliner@kieler-nachrichten.de>,"l" <leserservice@pressenetz.de>,"l" <info@rheinpfalz.de>,"l" <redaktion@nd-online.de>,"l" <info@abendzeitung-nuernberg.de> ,
"l" < info@berlinonline.de>,"l" <redaktion@emma.de>,"l" <margitta.hoesel@emma.de>,"l" <redaktion@emma.de>,"l" <onlineredaktion@emma.de>,

äÔÑÉ ÇáÍÞíÞÉ

https://services.thuraya.com/webscr/
"almenpar news" <almenpar.com@gmail.com>, "ãÍãÏ ãÍãÏ" <moooh86@gmail.com>, "ali" <sadahoffice@gmail.com>, "k" <sadahcity@yahoo.com>,"z" <alhakeem2006@yahoo.com>, "s" <hameedalqatabry@yahoo.com>, "s" <hamdialbukari@yahoo.com>,"loui" <louimoid@gmail.com>,"mlk" <Alejri77@hotmail.com>,"ÇÈÇ ÇáÝÖá" <servicespassword1@hotmail.com>,"ÚÈÏ ÇáßÑíã ÇáÎíæÇäí" <alkhaiwani@gmail.com>,"ÌäæÈí" <ei_1010@hotmail.com>,

ÕÇáÍ åÈÑÉ habrah1@gmail.com
"ÃÈæ ÚíÓì ÇáãåÇÌÑ" <mohajeeer@gmail.com>
008821667225723
ÇäÊÑäÊ ÚÈÑ ÇáËÑíÇ 1722
ÕÇÍÈí Úáí
wsxedc1962@yahoo.com
www.avira.com
http://www.mozilla.com/ar/
fast-internet

net
99.9502
ÓÈÇÝæä Ü 92829517461225
ãæÈÇíá Ü 3027441986963691
ãæÈÇíá Ü 3040181956723495
www.ebayan.com@gmail.com
áÖÈØ ßäßÊ
AT+CGDCONT=1,"IP","sabanet"
01:46 Õ 12/22 +17783212017
715077039
733821300 ÃÍãÏ ÇáÔáÝí - ÇáÌÒíÑÉ
ÓáÇã íÇ ÕÇÍÈí åÐÇ ÇáÑÞã
33070808717382

No comments:

Post a Comment